5580 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 972
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد باباجانی اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی سه شنبه 98/3/28 9:00 الی 10:00 طبقه 1
2 استاد رستمی کلیه دروس پنجشنبه 98/3/30 9:00 الی 10:00 طبقه 1
3 استاد خانم یزدانی ریاضی 1 پنجشنبه 98/3/23 11:00 الی 12:00 طبقه 1
4 استاد خانم رضایی زبان تخصصی یکشنبه 98/3/26 9:00 الی 10:00 همکف
5 استاد خانم رضایی تعامل انسان و کامپیوتر یکشنبه 98/3/26 10:00 الی 11:00 همکف
6 استاد قربانی ریاضی 2 چهارشنبه 98/3/29 10:00 الی 11:00 طبقه 1
7 استاد محمدی گرجی مباحث اساسی در روانشناسی2 دوشنبه 98/3/27 10:00 الی 11:00 طبقه 1
8 استاد باکویی ریاضی دوشنبه 98/3/27 10:30 الی 11:30 طبقه 1
9 استاد رشمانلو معادلات دیفرانسیل یکشنبه 98/3/26 10:00 الی 12:00 طبقه 1
10 دکتر آبروش رله دوشنبه 98/3/27 10:00 الی 11:00 طبقه 6
11 دکتر آبروش عایق و فشار قوی دوشنبه 98/3/27 11:00 الی 12:00 طبقه 6
12 استاد رضاییان برنامه نویسی گروه1 سه شنبه 98/3/28 12:00 الی 13:00 طبقه 1
13 استاد رضاییان برنامه نویسی گروه2 سه شنبه 98/3/28 13:00 الی 14:00 طبقه 1
14 استاد رضاییان ریاضی گسسته سه شنبه 98/3/28 14:00 الی 15:00 طبقه 1
15 دکتر ابراهیم نژاد مبانی شیمی سه شنبه 98/3/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
16 استاد رشمانلو ریاضیات مهندسی سه شنبه 98/3/28 12:00 الی 14:00 طبقه 1
17 استاد خانم کلانتری کلیه دروس دوشنبه 98/3/27 9:00 الی 11:00 طبقه 1
18 استاد ابراهیم نژاد مبانی شیمی و ترمودینامیک سه شنبه 98/3/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
19 استاد پناه برنامه سازی پیشرفته سه شنبه 98/3/28 10:00 الی 11:00 طبقه 5
20 استاد پناه پایگاه داده پیشرفته سه شنبه 98/3/28 11:00 الی 12:00 طبقه 5
21 استاد خانم رضایی زبان فنی پنجشنبه 98/3/30 10:00 الی 11:00 همکف
22 استاد محمودی تولید و نیروگاه سه شنبه 98/3/28 11:00 الی 12:00 همکف
23 استاد یاسری مدار منطقی ( دیجیتال 1 ) سه شنبه 98/3/28 10:00 الی 11:00 طبقه 5
24 استاد یاسری الکترونیک 1 سه شنبه 98/3/28 13:00 الی 14:00 طبقه 5
25 استاد یاسری مدار مجتمع خطی چهارشنبه 98/3/29 10:00 الی 11:00 طبقه 5
26 استاد یاسری VHDL چهار شنبه 98/3/29 13:00 الی 14:00 طبقه 5
27 استاد محمدی فارسی عمومی یکشنبه 98/4/2 10:30 الی 11:30 طبقه 3
28 دکتر یزدانی ریاضی 2 چهارشنبه 98/3/29 11:00 الی 12:00 طبقه 6
29 دکتر یزدانی تحقیق در عملیات چهارشنبه 98/3/29 12:00 الی 13:00 طبقه 6
30 دکتر یزدانی نظریه بهینه سازی چهارشنبه 98/3/29 13:00 الی 14:00 طبقه 6
31 دکتر صمدی کلیه دروس چهارشنبه 98/3/29 9:30 الی 10:30 طبقه 1
32 دکتر طحانی ** کلیه دروس یک شنبه 98/4/2 11:00 الی 14:00 طبقه 6
33 استاد قربانی آمار استنباطی چهارشنبه 98/3/29 10:00 الی 11:00 طبقه 1
34 استاد خانم بوداغی کلیه دروس یکشنبه 98/4/2 9:00 الی 11:00 طبقه 2
35 استاد مدانلو کلیه دروس پنجشنبه 98/3/30 8:30 الی 11:00 طبقه 1
36 استاد رسولی نسب اصول حسابداری 2 پنجشنبه 98/3/30 9:00 الی 10:00 طبقه 1
37 دکتر یزدانی معادلات دیفرانسیل یکشنبه 98/4/2 11:00 الی 12:00 طبقه 6
38 دکتر یزدانی محاسبات عددی یکشنبه 98/4/2 12:00 الی 13:00 طبقه 6
39 دکتر حسینی کلیه دروس یکشنبه 98/4/2 10:00 الی 12:00 طبقه 2
40 استاد ابراهیم نژاد بیو شیمی دوشنبه 98/4/3 11:00 الی 12:00 طبقه 2
41 استاد عسگری اصول مدیریت و تئوری سازمان یکشنبه 98/4/2 11:00 الی 11:30 طبقه 1
42 استاد عالمی نژاد تاریخ اسلام و مبانی جامعه شناسی یکشنبه 98/4/2 10:30 الی 11:30 طبقه 2
43 استاد انیشه الکترو مغناطیس یک شنبه 98/4/2 10:00 الی 11:00 طبقه 5
44 استاد انیشه مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی یک شنبه 98/4/2 11:00 الی 12:00 طبقه 5
45 استاد باقریان اخلاق اسلامی دو شنبه 98/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 3
46 استاد شیرگاهی ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری دو شنبه 98/4/3 9:00 الی 9:30 طبقه 3
47 استاد معصومی کلیه دروس چهار شنبه 98/4/5 10:00 الی 11:00 طبقه 3
48 استاد خانم عابدی روانشناسی اجتماعی دو شنبه 98/4/3 11:00 الی 12:00 طبقه 3
49 استاد مختاری کلیه دروس پنج شنبه 98/4/6 12:00 الی 13:00 طبقه 1
50 استاد قربانی پطرودی کلیه دروس پنج شنبه 98/4/6 10:00 الی 11:00 طبقه 1
51 استاد محمد فیروزیان کلیه دروس چهارشنبه 98/4/5 8:00 الی 14:00 طبقه 2
52 استاد رسکتی کلیه دروس پنج شنبه 98/4/6 13:00 الی 14:00 طبقه 3
53 استاد رسولی نسب اصول حسابداری 1 و میانه 2 چهارشنبه 98/4/5 9:00 الی 10:00 طبقه 2
54 استاد همتیان مدیریت تولید پنج شنبه 98/4/6 10:30 الی 11:00 طبقه 2
55 استاد همتیان تحقیق در عملیات 2 پنج شنبه 98/4/6 11:00 الی 11:30 طبقه 2
56 استاد همتیان روشهای تولید پنج شنبه 98/4/6 11:30 الی 12:00 طبقه 2
57 استاد فریدالدین صفایی طراحی پست پنج شنبه 98/4/6 11:00 الی 12:00 طبقه 2
58 استاد هادی یزدانی کلیه دروس چهار شنبه 98/4/5 13:00 الی 13:30 همکف
59 استاد راست خدیو کلیه دروس چهارشنبه 98/4/5 11:30 الی 12:00 طبقه 3
60 استاد محمدی روانشناسی کودکان چهارشنبه 98/4/5 10:00 الی 11:00 طبقه 3
61 استاد صالحی کلیه دروس دوشنبه 98/4/10 9:00 الی 11:00 طبقه 2
62 دکتر آبروش رله و حفاظت پیشرفته پنجشنبه 98/4/6 10:00 الی 11:00 طبقه 6
63 استاد عوازیان کلیه دروس سه شنبه 98/4/11 12:30 الی 13:00 طبقه 3
64 استاد انیشه کنترل خطی سه شنبه 98/4/11 8:00 الی 9:00 طبقه 5
65 استاد انیشه مباحث ویژه در الکترونیک 1 سه شنبه 98/4/11 9:00 الی 10:00 طبقه 5
66 استاد پناه پایگاه داده چهارشنبه 98/4/12 8:00 الی 9:00 طبقه 5
67 استاد پناه ساختمان داده چهارشنبه 98/4/12 9:00 الی 10:00 طبقه 5
68 استاد پناه طراحی الگوریتم چهارشنبه 98/4/12 10:00 الی 11:00 طبقه 5
69 استاد پناه مهندسی نرم افزار تحلیل و طراحی سیستم چهارشنبه 98/4/12 11:00 الی 12:00 طبقه 5
70 استاد یاسری الکترونیک عمومی سه شنبه 98/4/11 9:00 الی 10:00 طبقه 5
71 استاد یاسری کنترل صنعتی سه شنبه 98/4/11 10:00 الی 11:00 طبقه 5
72 استاد یاسری برنامه سازی سیستم سه شنبه 98/4/11 11:00 الی 12:00 طبقه 5
73 استاد یاسری اصول میکرو و اسمبلی چهار شنبه 98/4/12 10:00 الی 11:00 طبقه 5
74 استاد یاسری معماری کامپیوتر چهار شنبه 98/4/12 11:00 الی 12:00 طبقه 5
75 استاد ملکی سازه های فلزی دوشنبه 98/4/10 11:00 الی 12:00 طبقه 3
76 استاد محمد فیروزیان طراحی معماری 3 سه شنبه 98/4/11 8:00 الی 9:00 طبقه 2
77 استاد جعفری هوش مصنوعی و منطق فازی چهارشنبه 98/4/12 10:00 الی 11:00 طبقه 3
78 استاد برزگر کلیه دروس پنجشنبه 98/4/13 8:00 الی 8:30 طبقه 3
79 استاد رقیه عالمی نژاد کلیه دروس پنجشنبه 98/4/13 10:00 الی 11:00 طبقه 3
80 استاد فرجاد کلیه دروس پنجشنبه 98/4/13 8:30 الی 9:00 طبقه 3
81 استاد صدیقی کلیه دروس پنجشنبه 98/4/13 11:00 الی 12:00 طبقه 3
82 استاد بذرام طراحی خطوط پنجشنبه 98/4/13 9:30 الی 10:30 طبقه 3
83 استاد سید ابراهیم طاهری اصول سرپرستی دو شنبه 98/4/17 9:00 الی 10:00 طبقه 2
84 دکتر حمید رضایی روش تحقیق و سمینار دوشنبه 98/4/17 9:00 الی 10:00 طبقه 6
85 استاد ابراهیمی بررسی سیستمهای قدرت1و2و ماشینهای الکتریکی1و مدار1 سه شنبه 98/4/18 11:00 الی 12:30 طبقه 5
86 استاد مبرهن کلیه دروس پنج شنبه 98/4/27 8:30 الی 9:30 طبقه 3
87 دکتر رضایی سمینار چهارشنبه 98/4/26 9:30 الی 10:30 طبقه 6

* به اطلاع دانشجویان درس تاسیسات الکتریکی و پروژه ، مدرس آقای مهندس رحیمی می رساند جهت جلسه دفاعیه پروژه در روز یکشنبه مورخ 98/3/26 از طریق پیامکی با مدرس مربوطه هماهنگی لازم را بعمل آورند.

** تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1398/4/2 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .

* تجدید نظر خواهی کلیه دروس آقای دکتر رخت اعلا تا تاریخ 98/4/5 از طریق آدرس ایمیل sm.rakhtala@gu.ac.ir  امکان پذیر می باشد .تاریخ انتشار: 11:51:12 1398/03/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه