5607 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 962
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد مجیدی نظریه زبان ماشین ها پنجشنبه 97/3/24 9:00 الی 10:00 طبقه 1
2 استاد مجیدی تعامل انسان با کامپیوتر پنجشنبه 97/3/24 11:00 الی 12:00 طبقه 1
3 استاد رضایی شبکه های کامپیوتری سه شنبه 97/3/22 9:00 الی 10:00 طبقه 5
4 استاد پناه ساختمان داده سه شنبه 97/3/22 10:30 الی 11:30 طبقه 1
5 استاد پناه طراحی صفحات وب سه شنبه 97/3/22 11:30 الی 12:30 طبقه 1
6 استاد باکویی ریاضی عمومی 1 چهارشنبه 97/3/23 12:30 الی 13:30 طبقه 1
7 استاد کلانتری آزمون نرم افزار و روشهای رسمی چهارشنبه 97/3/30 11:00 الی 12:00 طبقه 1
8 استاد هادی یزدانی کلیه دروس دوشنبه 97/3/21 15:30 الی 16:00 همکف
9 استاد رستمی هوش مصنوعی چهار شنبه 97/3/30 9:30 الی 10:30 طبقه 1
10 استاد باباجانی کلیه دروس دو شنبه 97/3/28 9:30 الی 10:30 طبقه 1
11 استاد مهدی پور اصول حسابداری 2 پنج شنبه 97/3/24 10:00 الی 12:00 طبقه 1
12 استاد محمودی طراحی پستهای فشار قوی و پروژه دوشنبه 97/3/28 15:00 الی 15:30 طبقه 1
13 استاد بابکی فیزیک پیش و فیزیک مکانیک سه شنبه 97/3/29 14:00 الی 15:00 طبقه 1
14 استاد باکویی ریاضی عمومی 2 و کاربردی سه شنبه 97/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 1
15 استاد پناه پایگاه داده (کاردانی) دوشنبه 97/3/28 11:00 الی 12:00 طبقه 1
16 استاد پناه شیوه ارائه مطالب دوشنبه 97/3/28 12:00 الی 13:00 طبقه 1
17 استاد پناه طراحی الگوریتمها سه شنبه 97/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 1
18 استاد انوری سخت افزار 2 یکشنبه 97/3/27 10:00 الی 11:00 طبقه 1
19 استاد انوری معماری کامپیوتر یکشنبه 97/3/27 11:00 الی 12:00 طبقه 1
20 دکتر طحانی * ماشین 3 سه شنبه 97/3/29 14:00 الی 15:00 طبقه 6
21 استاد فاطمه یزدانی ریاضی 2 سه شنبه 97/3/29 10:00 الی 11:00 طبقه 1
22 استاد رضائیان ریاضی گسسته دوشنبه 97/3/28 14:00 الی 15:00 طبقه 1
23 استاد رضائیان برنامه نویسی دوشنبه 97/3/28 15:00 الی 16:00 طبقه 1
24 استاد رشمانلو ریاضیات مهندسی سه شنبه 97/3/29 9:00 الی 10:00 طبقه 1
25 استاد حسن پور روشنایی فنی سه شنبه 97/3/29 11:30 الی 12:00 طبقه 1
26 استاد رستمی شبیه سازی چهار شنبه 97/3/30 10:30 الی 11:00 طبقه 1
27 استاد رسولی نسب حسابداری مالی یک شنبه 97/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 1
28 استاد انیشه الکترو مغناطیس سه شنبه 97/3/29 12:00 الی 13:00 طبقه 1
29 استاد انیشه کنترل خطی سه شنبه 97/3/29 13:00 الی 14:00 طبقه 1
30 استاد پناه سیستمهای عامل چهارشنبه 97/3/30 9:30 الی 10:30 طبقه 1
31 استاد رازقی کلیه دروس پنج شنبه 97/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 1
32 استاد پناه پایگاه داده ها چهارشنبه 97/3/30 10:30 الی 11:30 طبقه 1
33 استاد انیشه سیگنال و سیستم چهارشنبه 97/3/30 13:00 الی 14:00 طبقه 1
34 استاد عوازیان کلیه دروس یکشنبه 97/4/3 9:00 الی 10:30 طبقه 2
35 استاد کلانتری مهندسی نرم افزار یکشنبه 97/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 2
36 عابدین یزدانی اصول طراحی کامپایلر پنج شنبه 97/3/31 14:00 الی 15:00 طبقه 1
37 عابدین یزدانی طراحی و پیاده سازی پنج شنبه 97/3/31 15:00 الی 16:00 طبقه 1
38 استاد یاسری منابع تغذیه یکشنبه 97/4/3 10:00 الی 11:00 طبقه 5
39 استاد یاسری الکترونیک 1 و مبانی الکترونیک یکشنبه 97/4/3 11:00 الی 12:00 طبقه 5
40 استاد یاسری VHDL یکشنبه 97/4/3 12:00 الی 13:00 طبقه 5
41 استاد یاسری گرافیک کامپیوتری یکشنبه 97/4/3 14:00 الی 15:00 طبقه 5
42 استاد یاسری ** مباحث ویژه در نرم افزار 1 سه شنبه 97/4/5 14:00 الی 15:00 طبقه 5
43 استاد بذرام طراحی خطوط انتقال پنج شنبه 97/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 1
44 دکتر یزدانی معادلات دیفرانسیل یک شنبه 97/4/3 9:30 الی 10:30 طبقه 6
45 دکتر یزدانی محاسبات عددی یک شنبه 97/4/3 10:30 الی 11:30 طبقه 6
46 دکتر یزدانی نظریه بهینه سازی دوشنبه 97/4/4 11:00 الی 12:30 طبقه 6
47 دکتر آبروش حفاظت سیستمهای قدرت پنج شنبه 97/3/31 11:00 الی 12:00 طبقه 6
48 دکتر آبروش عایق و فشار قوی پنج شنبه 97/3/31 14:00 الی 15:00 طبقه 6
49 استاد محمودی تولید و نیروگاه پنج شنبه 97/3/31 16:00 الی 16:30 طبقه 2
50 استاد غلامی زبان تخصصی یک شنبه 97/4/3 10:00 الی 11:00 طبقه 2
51 استاد غلامی حسابرسی یک شنبه 97/4/3 11:00 الی 12:00 طبقه 2
52 استاد ابراهیم نژاد شیمی عمومی دوشنبه 97/4/4 11:00 الی 12:00 طبقه 2
53 استاد شیرگاهی ارزیابی سیستمهای کامپیوتری و طراحی نرم افزار و فناوری اطلاعات سه شنبه 97/4/5 12:00 الی 13:00 طبقه 2
54 استاد عسگری اصول سرپرستی دوشنبه 97/4/4 10:00 الی 11:00 طبقه 1
55 استاد مصطفی طحانی کلیه دروس یکشنبه 97/4/3 9:30 الی 13:00 طبقه 6
56 استاد یاسری مدارهای مخابراتی سه شنبه 97/4/5 11:00 الی 12:00 طبقه 5
57 استاد نعمت زاده کلیه دروس سه شنبه 97/4/5 11:00 الی 12:00 طبقه 2
58 استاد محمدی مهندسی عوامل انسانی و کنترل کیفیت آماری و طرح ریزی واحدهای صنعتی دوشنبه 97/4/4 10:00 الی 11:00 طبقه 2
59 استاد رویا بوداغی کلیه دروس سه شنبه 97/4/5 9:00 الی 11:00 طبقه 2
60 استاد انیشه زبان تخصصی دوشنبه 97/4/4 13:00 الی 14:00 طبقه 5
61 استاد انیشه مدارهای مجتمع خطی دوشنبه 97/4/4 14:00 الی 15:00 طبقه 5
62 استاد انیشه مباحث ویژه در الکترونیک 1 دوشنبه 97/4/4 15:00 الی 16:00 طبقه 5
63 استاد عباسی کلیه دروس دو شنبه 97/4/4 11:00 الی 12:30 طبقه 2
64 استاد قربانی پطرودی کلیه دروس چهار شنبه 97/4/6 15:00 الی 16:00 طبقه 2
65 دکتر طحانی ماشین های الکتریکی 2 جمعه 97/4/8 13:00 الی 14:00 طبقه 6
66 استاد مهدوی برنامه سازی پیشرفته یکشنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
67 استاد یاسری مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 3 یکشنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 5
68 استاد یاسری زبان اسمبلی - میکرو پروسسور یکشنبه 97/4/10 11:00 الی 12:00 طبقه 5
69 استاد عالمی نژاد تاریخ اسلام یکشنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
70 استاد نیکزاد کلیه دروس یک شنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
71 استاد مدانلو مدیریت مالی 1 و مدیریت تولید دوشنبه 97/4/11 13:00 الی 14:00 طبقه 2
72 استاد صالحی کلیه دروس دوشنبه 97/4/11 8:00 الی 9:00 طبقه 2
73 استاد فلاح نژاد فارسی دوشنبه 97/4/11 11:00 الی 12:00 طبقه 2
74 استاد صدر تجهیزات پست دوشنبه 97/4/11 14:00 الی 14:30 طبقه 2
75 استاد رقیه عالمی نژاد کلیه دروس سه شنبه 97/4/12 11:00 الی 12:00 طبقه 2
76 استاد علیرضا خلیلی کلیه دروس سه شنبه 97/4/12 9:00 الی 9:30 همکف
77 دکتر رحمانی کارافرینی و پروژه و روش تحقیق چهارشنبه 97/4/13 8:00 الی 10:00 طبقه 5
78 استاد محسنیان طراحی سیستمهای شی گرا چهارشنبه 97/4/13 11:00 الی 12:00 طبقه 2
79 استاد فاطمه ابراهیمی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/13 11:00 الی 13:00 طبقه 2
80 استاد همتیان کلیه دروس سه شنبه 97/4/19 10:00 الی 11:00 طبقه 1
81 دکتر رضایی و ابراهیمی و انیشه سمینار سه شنبه 97/4/19 9:00 الی 10:00 طبقه 6
82 دکتر آبروش رله و حفاظت پیشرفته (ارشد) چهارشنبه 97/4/20 11:00 الی 12:00 طبقه 6
83 استاد ابراهیمی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 10:00 الی 11:30 طبقه 5
84 دکتر قلی پور کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 11:00 الی 12:00 طبقه 1
85 استاد الیاس فتحی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 13:00 الی 14:00 طبقه 2
86 استاد یعقوبی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 7:00 الی 8:00 همکف
87 استاد برزگر کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 13:00 الی 13:30 طبقه 1
89 استاد رئوفه اصغری آمار و احتمالات چهارشنبه 97/4/20 13:00 الی 13:30 طبقه 2

* تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1397/3/29 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .

** کلیه دانشجویان درس مباحث ویژه در نرم افزار 1 می بایست در زمان مشخص شده پروژه درسی خود را ارائه نمایند .تاریخ انتشار: 10:19:47 1397/04/13
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه