5248 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 962
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد مجیدی نظریه زبان ماشین ها پنجشنبه 97/3/24 9:00 الی 10:00 طبقه 1
2 استاد مجیدی تعامل انسان با کامپیوتر پنجشنبه 97/3/24 11:00 الی 12:00 طبقه 1
3 استاد رضایی شبکه های کامپیوتری سه شنبه 97/3/22 9:00 الی 10:00 طبقه 5
4 استاد پناه ساختمان داده سه شنبه 97/3/22 10:30 الی 11:30 طبقه 1
5 استاد پناه طراحی صفحات وب سه شنبه 97/3/22 11:30 الی 12:30 طبقه 1
6 استاد باکویی ریاضی عمومی 1 چهارشنبه 97/3/23 12:30 الی 13:30 طبقه 1
7 استاد کلانتری آزمون نرم افزار و روشهای رسمی چهارشنبه 97/3/30 11:00 الی 12:00 طبقه 1
8 استاد هادی یزدانی کلیه دروس دوشنبه 97/3/21 15:30 الی 16:00 همکف
9 استاد رستمی هوش مصنوعی چهار شنبه 97/3/30 9:30 الی 10:30 طبقه 1
10 استاد باباجانی کلیه دروس دو شنبه 97/3/28 9:30 الی 10:30 طبقه 1
11 استاد مهدی پور اصول حسابداری 2 پنج شنبه 97/3/24 10:00 الی 12:00 طبقه 1
12 استاد محمودی طراحی پستهای فشار قوی و پروژه دوشنبه 97/3/28 15:00 الی 15:30 طبقه 1
13 استاد بابکی فیزیک پیش و فیزیک مکانیک سه شنبه 97/3/29 14:00 الی 15:00 طبقه 1
14 استاد باکویی ریاضی عمومی 2 و کاربردی سه شنبه 97/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 1
15 استاد پناه پایگاه داده (کاردانی) دوشنبه 97/3/28 11:00 الی 12:00 طبقه 1
16 استاد پناه شیوه ارائه مطالب دوشنبه 97/3/28 12:00 الی 13:00 طبقه 1
17 استاد پناه طراحی الگوریتمها سه شنبه 97/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 1
18 استاد انوری سخت افزار 2 یکشنبه 97/3/27 10:00 الی 11:00 طبقه 1
19 استاد انوری معماری کامپیوتر یکشنبه 97/3/27 11:00 الی 12:00 طبقه 1
20 دکتر طحانی * ماشین 3 سه شنبه 97/3/29 14:00 الی 15:00 طبقه 6
21 استاد فاطمه یزدانی ریاضی 2 سه شنبه 97/3/29 10:00 الی 11:00 طبقه 1
22 استاد رضائیان ریاضی گسسته دوشنبه 97/3/28 14:00 الی 15:00 طبقه 1
23 استاد رضائیان برنامه نویسی دوشنبه 97/3/28 15:00 الی 16:00 طبقه 1
24 استاد رشمانلو ریاضیات مهندسی سه شنبه 97/3/29 9:00 الی 10:00 طبقه 1
25 استاد حسن پور روشنایی فنی سه شنبه 97/3/29 11:30 الی 12:00 طبقه 1
26 استاد رستمی شبیه سازی چهار شنبه 97/3/30 10:30 الی 11:00 طبقه 1
27 استاد رسولی نسب حسابداری مالی یک شنبه 97/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 1
28 استاد انیشه الکترو مغناطیس سه شنبه 97/3/29 12:00 الی 13:00 طبقه 1
29 استاد انیشه کنترل خطی سه شنبه 97/3/29 13:00 الی 14:00 طبقه 1
30 استاد پناه سیستمهای عامل چهارشنبه 97/3/30 9:30 الی 10:30 طبقه 1
31 استاد رازقی کلیه دروس پنج شنبه 97/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 1
32 استاد پناه پایگاه داده ها چهارشنبه 97/3/30 10:30 الی 11:30 طبقه 1
33 استاد انیشه سیگنال و سیستم چهارشنبه 97/3/30 13:00 الی 14:00 طبقه 1
34 استاد عوازیان کلیه دروس یکشنبه 97/4/3 9:00 الی 10:30 طبقه 2
35 استاد کلانتری مهندسی نرم افزار یکشنبه 97/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 2
36 عابدین یزدانی اصول طراحی کامپایلر پنج شنبه 97/3/31 14:00 الی 15:00 طبقه 1
37 عابدین یزدانی طراحی و پیاده سازی پنج شنبه 97/3/31 15:00 الی 16:00 طبقه 1
38 استاد یاسری منابع تغذیه یکشنبه 97/4/3 10:00 الی 11:00 طبقه 5
39 استاد یاسری الکترونیک 1 و مبانی الکترونیک یکشنبه 97/4/3 11:00 الی 12:00 طبقه 5
40 استاد یاسری VHDL یکشنبه 97/4/3 12:00 الی 13:00 طبقه 5
41 استاد یاسری گرافیک کامپیوتری یکشنبه 97/4/3 14:00 الی 15:00 طبقه 5
42 استاد یاسری ** مباحث ویژه در نرم افزار 1 سه شنبه 97/4/5 14:00 الی 15:00 طبقه 5
43 استاد بذرام طراحی خطوط انتقال پنج شنبه 97/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 1
44 دکتر یزدانی معادلات دیفرانسیل یک شنبه 97/4/3 9:30 الی 10:30 طبقه 6
45 دکتر یزدانی محاسبات عددی یک شنبه 97/4/3 10:30 الی 11:30 طبقه 6
46 دکتر یزدانی نظریه بهینه سازی دوشنبه 97/4/4 11:00 الی 12:30 طبقه 6
47 دکتر آبروش حفاظت سیستمهای قدرت پنج شنبه 97/3/31 11:00 الی 12:00 طبقه 6
48 دکتر آبروش عایق و فشار قوی پنج شنبه 97/3/31 14:00 الی 15:00 طبقه 6
49 استاد محمودی تولید و نیروگاه پنج شنبه 97/3/31 16:00 الی 16:30 طبقه 2
50 استاد غلامی زبان تخصصی یک شنبه 97/4/3 10:00 الی 11:00 طبقه 2
51 استاد غلامی حسابرسی یک شنبه 97/4/3 11:00 الی 12:00 طبقه 2
52 استاد ابراهیم نژاد شیمی عمومی دوشنبه 97/4/4 11:00 الی 12:00 طبقه 2
53 استاد شیرگاهی ارزیابی سیستمهای کامپیوتری و طراحی نرم افزار و فناوری اطلاعات سه شنبه 97/4/5 12:00 الی 13:00 طبقه 2
54 استاد عسگری اصول سرپرستی دوشنبه 97/4/4 10:00 الی 11:00 طبقه 1
55 استاد مصطفی طحانی کلیه دروس یکشنبه 97/4/3 9:30 الی 13:00 طبقه 6
56 استاد یاسری مدارهای مخابراتی سه شنبه 97/4/5 11:00 الی 12:00 طبقه 5
57 استاد نعمت زاده کلیه دروس سه شنبه 97/4/5 11:00 الی 12:00 طبقه 2
58 استاد محمدی مهندسی عوامل انسانی و کنترل کیفیت آماری و طرح ریزی واحدهای صنعتی دوشنبه 97/4/4 10:00 الی 11:00 طبقه 2
59 استاد رویا بوداغی کلیه دروس سه شنبه 97/4/5 9:00 الی 11:00 طبقه 2
60 استاد انیشه زبان تخصصی دوشنبه 97/4/4 13:00 الی 14:00 طبقه 5
61 استاد انیشه مدارهای مجتمع خطی دوشنبه 97/4/4 14:00 الی 15:00 طبقه 5
62 استاد انیشه مباحث ویژه در الکترونیک 1 دوشنبه 97/4/4 15:00 الی 16:00 طبقه 5
63 استاد عباسی کلیه دروس دو شنبه 97/4/4 11:00 الی 12:30 طبقه 2
64 استاد قربانی پطرودی کلیه دروس چهار شنبه 97/4/6 15:00 الی 16:00 طبقه 2
65 دکتر طحانی ماشین های الکتریکی 2 جمعه 97/4/8 13:00 الی 14:00 طبقه 6
66 استاد مهدوی برنامه سازی پیشرفته یکشنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
67 استاد یاسری مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 3 یکشنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 5
68 استاد یاسری زبان اسمبلی - میکرو پروسسور یکشنبه 97/4/10 11:00 الی 12:00 طبقه 5
69 استاد عالمی نژاد تاریخ اسلام یکشنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
70 استاد نیکزاد کلیه دروس یک شنبه 97/4/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
71 استاد مدانلو مدیریت مالی 1 و مدیریت تولید دوشنبه 97/4/11 13:00 الی 14:00 طبقه 2
72 استاد صالحی کلیه دروس دوشنبه 97/4/11 8:00 الی 9:00 طبقه 2
73 استاد فلاح نژاد فارسی دوشنبه 97/4/11 11:00 الی 12:00 طبقه 2
74 استاد صدر تجهیزات پست دوشنبه 97/4/11 14:00 الی 14:30 طبقه 2
75 استاد رقیه عالمی نژاد کلیه دروس سه شنبه 97/4/12 11:00 الی 12:00 طبقه 2
76 استاد علیرضا خلیلی کلیه دروس سه شنبه 97/4/12 9:00 الی 9:30 همکف
77 دکتر رحمانی کارافرینی و پروژه و روش تحقیق چهارشنبه 97/4/13 8:00 الی 10:00 طبقه 5
78 استاد محسنیان طراحی سیستمهای شی گرا چهارشنبه 97/4/13 11:00 الی 12:00 طبقه 2
79 استاد فاطمه ابراهیمی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/13 11:00 الی 13:00 طبقه 2
80 استاد همتیان کلیه دروس سه شنبه 97/4/19 10:00 الی 11:00 طبقه 1
81 دکتر رضایی و ابراهیمی و انیشه سمینار سه شنبه 97/4/19 9:00 الی 10:00 طبقه 6
82 دکتر آبروش رله و حفاظت پیشرفته (ارشد) چهارشنبه 97/4/20 11:00 الی 12:00 طبقه 6
83 استاد ابراهیمی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 10:00 الی 11:30 طبقه 5
84 دکتر قلی پور کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 11:00 الی 12:00 طبقه 1
85 استاد الیاس فتحی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 13:00 الی 14:00 طبقه 2
86 استاد یعقوبی کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 7:00 الی 8:00 همکف
87 استاد برزگر کلیه دروس چهارشنبه 97/4/20 13:00 الی 13:30 طبقه 1
89 استاد رئوفه اصغری آمار و احتمالات چهارشنبه 97/4/20 13:00 الی 13:30 طبقه 2

* تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1397/3/29 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .

** کلیه دانشجویان درس مباحث ویژه در نرم افزار 1 می بایست در زمان مشخص شده پروژه درسی خود را ارائه نمایند .تاریخ انتشار: 10:19:47 1397/04/13
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
اطلاعیه جدید - ثبت نام بدون آزمون در مقطع کاردانی (ورودی بهمن 97) اطلاعیه جدید - ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی بهمن 97) زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 971 اطلاعیه تعطیلی امور فارغ التحصیلان در ایام امتحانات اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی نیمسال 971 جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود آیین توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود اطلاعیه مهم - ثبت نام بدون آزمون در بیش از 40 رشته اطلاعیه جدید - تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 971 ( مهم ) اطلاعیه جدید - تمدید مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397 راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی سال 1397 راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته سال 1397 راهنمای ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1397 تمدید ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته)
رفتن به بالای صفحه